Veel nieuws uit Den Haag: Vereenvoudigingen Participatiewet en Wet banenafspraak — 7 juli 2016

Veel nieuws uit Den Haag: Vereenvoudigingen Participatiewet en Wet banenafspraak

Proeftuinen voor praktijkroute

Een andere mogelijkheid om de uitvoering van de Participatiewet verder te vereenvoudigen is via de zogenoemde ‘praktijkroute’. Als op de bestaande werkplek wordt vastgesteld dat iemand niet het wettelijk minimumloon kan verdienen, zou dat ook toegang moeten geven tot het doelgroepregister. Om een goed beeld te krijgen van de effecten van deze praktijkroute worden via ‘proeftuinen’ in drie arbeidsmarktregio’s meer gegevens verzameld. In het najaar zijn deze gegevens beschikbaar. Omdat deze vereenvoudiging hoe dan ook wetswijziging vergt, worden de voorbereidingen hiervoor nu alvast in gang gezet om tijdverlies te voorkomen. Meer informatie over de brief over de proeftuinen op www.rijksoverheid.nl/nieuws/actueel.

De meest recente informatie over de Participatiewet is te vinden op:
–  www.rijksoverheid.nl;
www.samenvoordeklant.nl;
–  www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws.

Advertenties
Veel nieuws uit Den Haag: Vereenvoudigingen Participatiewet en Wet banenafspraak —

Veel nieuws uit Den Haag: Vereenvoudigingen Participatiewet en Wet banenafspraak

Op zoek naar werkbare oplossing voor ‘inkopen’

Klijnsma stuurt ook een onderzoeksrapport naar de Tweede Kamer waarin de mogelijkheden worden verkend om werkzaamheden die bedrijven ‘inkopen’ bij een ander bedrijf en die worden uitgevoerd door mensen uit de doelgroep van de banenafspraak, te laten meetellen bij de  inkopende werkgever. Uit dat onderzoek komt naar voren dat dit naar verwachting weliswaar extra banen oplevert maar in de uitvoering complex is. De Werkkamer buigt zich over de vraag of er niet toch een werkbare oplossing is te bedenken.

Veel nieuws uit Den Haag: Vereenvoudigingen Participatiewet en Wet banenafspraak —

Veel nieuws uit Den Haag: Vereenvoudigingen Participatiewet en Wet banenafspraak

Plekken voor beschut werken verplicht

De staatssecretaris wil wettelijk gaan verankeren dat gemeenten per 1 januari 2017 verplicht beschut werk plekken aanbieden. Dat gaat ze doen als uit onderzoek van de Inspectie SZW – dat voor de zomer wordt verwacht – blijkt dat het aantal gerealiseerde beschut werkplekken ver achter blijft bij de verwachtingen. Daarmee is de complicerende herbezettingsvoorwaarde dus niet langer noodzakelijk.

Veel nieuws uit Den Haag: Vereenvoudigingen Participatiewet en Wet banenafspraak —

Veel nieuws uit Den Haag: Vereenvoudigingen Participatiewet en Wet banenafspraak

Detacheringen tellen mee

De extra banen die bedrijven via WSW detacheringen hebben gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking gaan onverkort meetellen voor de banenafspraak. Staatssecretaris Klijnsma heeft eind april hierover een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Na afspraken hierover met de sociale partners, VNG en UWV schort Klijnsma de voorwaarde rond gedetacheerd werk voorlopig op, omdat die in de praktijk negatief blijkt uit te pakken. Het besluit zorgt voor meer duidelijkheid bij werkgevers die op detacheringsbasis werk aanbieden voor mensen uit de sociale werkvoorziening.
De voorwaarde dat detacheringen alleen meetellen als gemeenten er een nieuwe beschut werkplek tegenover stellen, vervalt hierdoor.

Van de projectleider —

Van de projectleider

Het Marktbewerkingsplan 2016 is inmiddels geaccordeerd door de Stuurgroep Participatie, het Tripartite Overleg en de Utrechtse Werktafel. Ook is het onlangs besproken met de regionale Cliëntenraden Utrechtse Werktafel. In het marktbewerkingsplan is de zorg geuit dat de doelstelling banenafspraak bij ongewijzigd beleid naar alle waarschijnlijkheid niet wordt gehaald. Een van de oorzaken is de – nog – beperkte instroom in het doelgroepregister vanuit de Participatiewet. Mede ook omdat door het merendeel van de gemeenten nog hard gewerkt wordt om het eigen bestand goed in beeld te krijgen. Ook staatssecretaris Klijnsma onderkent…

dat de instroom in het doelgroepregister achter blijft bij de verwachtingen en bereidt een wetswijziging voor die ingaat per 1 januari 2017. In haar Kamerbrief van 29 april 2016 worden voorstellen ingediend waarop de gemeenten na de zomer kunnen anticiperen. Ondertussen gaat de meeste aandacht uit naar de ‘praktijkroute’ waarmee in drie arbeidsmarktregio’s wordt geëxperimenteerd. De verwachting is dat de praktijkroute de instroom in de participatiewet substantieel laat toenemen. In het najaar wordt hierover het advies verwacht van de Werkkamer. Om de doelgroep beter in kaart te brengen is de Kandidatenverkenner Banenafspraak geïntroduceerd. De Kandidatenverkenner is een antwoord op de gewijzigde motie van Heerma (maart 2016) om werkgevers rechtstreeks toegang te verschaffen tot profielen van mensen uit de banenafspraak. Het uiteindelijke klantprofiel is tot stand gekomen in samenwerking met vertegenwoordigers van werkgevers, waaronder de AWVN, diverse brancheverenigingen, VNO-NCW, MKB Nederland en gemeenten. Inmiddels is in de Stuurgroep en in het Operationeel Management Team een presentatie gegeven over de Kandidatenverkenner. Onderzocht wordt of de regio wil aanhaken bij dit instrument. Dit vraagt o.a. aansluiting op het systeem van UWV van gemeenten en SW-bedrijven. Ook is door het OMT een aanvalsplan voorgelegd aan de Stuurgroep om het maximale te doen om de doelstelling banenafspraak zo dicht als mogelijk te benaderen. Verder wordt in de Stuurgroep nagedacht over de toekomst van de Utrechtse Werktafel en welke governance daarvoor het meest passend is. Voorstellen daarvoor worden door het Beleidsadvies Team (BAT) de komende maand ingebracht.

Foto convenant Utrechtse Werktafel

Contact — 5 juli 2016

Contact

Stuurgroep

Bas Stam (Utrecht), Rob Esser (WIL Lekstroom), David Van Maanen (Kromme Rijn Heuvelrug), Rene Jansen (Stichtse Vecht), Gerhard ten Hove (Biga Groep), Enrico Sterken en Margot de Geest (UWV), Ronald Drogenbroek (Ferm Werk), Talitha van den Elst (UW), Els Uijting (PAUW), Gerard Olthof (regionaal projectleider Utrechtse Werktafel).

Beleidsadviesteam

Sander Mateman en Regien Leenders (Utrecht), Johanneke Peeters (Kromme Rijn Heuvelrug), Wim ’t Hart (Stichtse Vecht), Rene Teijema (WIL), Ellen Mastenbroek (FermWerk), Nol Kliffen (UWV), Gerard Olthof (regionaal projectleider Utrechtse Werktafel).

Operationeel Management Team

Gerard Olthof (regionaal projectleider Utrechtse Werktafel), Patricia Rath (Utrecht), Niek ter Horst (Utrecht), Mohammed Tahrioui (Utrecht), Hans Diek (Kromme Rijn Heuvelrug), Ronald van Drogenbroek (FermWerk), Aziema Ilahi (Stichtse Vecht), Yvonne Pot (Biga Groep), Gert Jan van den Brink (UWV), Elly van de Ven (WIL), Herman de Jong (PAUW), Harrie Lantinga (UW).

Communicatie/werkgeversdienstverlening

Regien Leenders (Utrecht).

Monitoring

Sander Mateman (Utrecht).

 

Arbeidsfit maken Wajongeren (Kersten-gelden project) —

Arbeidsfit maken Wajongeren (Kersten-gelden project)

Half oktober 2015 zijn UWV en de SW bedrijven Pauw, Biga Groep en UW van start gegaan met het project arbeidsfit maken van Wajongeren, als onderdeel van het sectorplan Midden-Utrecht. Het project wordt deels betaald uit de Kersten-gelden en deels uit UWV-middelen.

Doel van dit project:

 1. 60 mensen met een Wajong indicatie/-uitkering arbeidsfit maken en deze mensen doorplaatsen in groepsdetachering.
 2. Ervaring op te doen, deze te beschrijven, monitoren en zorgen dat het als ‘best practice’ gedeeld kan worden. De opgedane ervaringen kunnen ingezet kunnen worden voor andere doelgroepen binnen de Participatiewet.
 3. Meer plaatsingen realiseren van de doelgroep banenafspraak.

De beoogde looptijd van dit project is een jaar.

Het uiteindelijk doel van het project is het bieden van een arbeidsovereenkomst aan tenminste 50% van de deelnemers bij een van de SW-bedrijven van maximaal 23 maanden.

 Inhoud project

Voor plaatsingsmogelijkheden wordt vooral gekeken naar vacatures binnen de groepsdetacheringen van de SW-bedrijven.

Voor de Wajongeren biedt dit de volgende voordelen:

 • Aanbieden van diverse soorten werk bij reguliere werkgevers in de regio. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van de Wajongeren.
 • Werkgevers waar groepsdetachering plaatsvindt, staan open voor mensen die ondersteuning nodig hebben. De grootte van de groep kan verschillen en Wajongeren staan er niet alleen voor.
 • Op de werkvloer is een vaste werkbegeleider aanwezig.
 • De Wajongere krijgt een vaste jobcoach. De jobcoach zorgt er mede voor dat er een goede ontwikkeling van het werk plaatsvindt. De jobcoach helpt ook bij de voorbereiding op werk na het dienstverband bij een SW-bedrijf.
 • Al werkende kan ontdekt worden wat leuk is, wat goed gaat en kunnen vaardigheden geleerd worden die werkgevers van werknemers verlangen.

Voortgang project half juni 2016

Werving en selectie en intakes

Tot op heden is ervoor gekozen om de werving en voorselectie door de arbeidsdeskundigen van UWV te laten doen, met ondersteuning door de SW-bedrijven. In totaal zijn er tot nu toe 62 kandidaten aangemeld. Gekozen is voor een laagdrempelige aanmelding: vier uur achter elkaar kunnen werken; motivatie (voor werken algemeen); interesse in geboden werkmogelijkheden (waarbij individueel gedurende het traject meer naar wensberoep gekeken kan worden); kunnen staan en lopen; in een groep kunnen werken. Er zijn korte lijnen tussen UWV en SW en de samenwerking wordt als prettig ervaren.

Foto arbeidsmarktregio Utrecht-Midden

Flextensie maakt ook flexibel werken lonend! —

Flextensie maakt ook flexibel werken lonend!

Als ondernemer heeft u soms tijdelijk extra personeel nodig. Bijvoorbeeld om een zieke medewerker te vervangen. Of om piekmomenten op te vangen. Om u als ondernemer daarbij te ondersteunen, werkt de gemeente Utrecht nu samen met Flextensie. Flextensie maakt het voor ondernemers eenvoudig om bijstandsgerechtigden op flexibele basis in te zetten. Tegelijkertijd biedt u mensen die al langere tijd werkloos zijn nieuwe kansen op de arbeidsmarkt. Dat is prettig voor u, en het opent perspectieven voor de kandidaten.

Flextensie werkt…

op basis van inhuur, tegen een inleentarief van €12,- per uur. Dit tarief is gebaseerd op het minimumuurloon. U huurt een kandidaat in voor de duur van een tijdelijke opdracht. Wanneer de opdracht stopt, stopt ook de inzet. U ontvangt dan een factuur voor de gewerkte uren. U heeft als ondernemer geen andere verplichtingen dan het betalen van het overeengekomen uurtarief.

Foto flextensie

De kandidaat voert het werk uit met behoud van uitkering. Voor elk gewerkt uur betaalt Flextensie – vanuit het door de opdrachtgever betaalde tarief – een extra netto vergoeding bovenop de uitkering aan de kandidaat. Het restant vloeit terug naar de gemeente en levert zo een bijdrage aan de besparing op de uitkeringslasten. Voordat de kandidaat aan de slag gaat, wordt deze persoonlijk door Flextensie gesproken en getoetst op motivatie.

Meer weten?

Neem contact op met Reya Hoogveld, projectleider Flextensie bij de gemeente Utrecht, tel. 06-39897199 of via e-mail r.hoogveld@utrecht.nl.

De voordelen van Flextensie

 • Gratis en snelle arbeidsbemiddeling voor mensen met een bijstandsuitkering.
 • Inzet op tijdelijk werk tegen een eerlijk all-in uurtarief.
 • Het tarief  is gesteld op €12,- inclusief (ook reiskosten). Voor 100 gewerkte uren stuurt Flextensie de werkgever een factuur van €1200,- excl. BTW. Vervolgens draagt Flextensie een percentage af aan de gemeente Utrecht. Dit bedrag wordt bespaard op de uitkering.
 • Zonder risico’s mensen plaatsen op een opdracht. Er wordt alleen betaald voor de gewerkte uren.
 • De kandidaat kan kosteloos worden overgenomen door de werkgever.
 • Bijdrage aan MVO en SROI.

logo flextensie

WSP Utrecht-Midden werft kandidaten met filmpje — 30 juni 2016

WSP Utrecht-Midden werft kandidaten met filmpje

De bedrijfsadviseurs van WerkgeversServicepunt Utrecht-Midden doen er alles aan om geschikte kandidaten te vinden voor hun werkgevers. Nieuw is een filmpje dat Jomark Kool maakte voor het werven van een afdelingsassistent voor de intensive care van het UMC.

Het filmpje is speciaal gemaakt om kandidaten te laten zien om wat voor soort werk het gaat, én waar ze komen te werken. Zo krijgen mensen een goed beeld of de vacature iets voor hen is. Jomark liep voor het filmpje een dag mee in het ziekenhuis.

Benieuwd? Het filmpje is te zien via YouTube:

Verspreid het filmpje vooral in je netwerk zodat we snel de juiste afdelingsassistent voor de IC van het UMC vinden. Want uiteindelijk gaat het om de juiste match.

Winnaars All inclusive challenge bekend! —

Winnaars All inclusive challenge bekend!

Woensdagavond 22 juni was het zover. Op die avond presenteerden acht ondernemers hun idee om de ‘inclusieve doelgroep’ die onder de Participatiewet valt op innovatieve wijze aan werk te helpen. Het was een zinderende finale, met meerdere winnaars. Maandag 27 juni zijn de winnaars feestelijk gepresenteerd aan zo’n 120 ondernemers tijdens de allereerste Gouden Parel verkiezing in de regio Kromme Rijn Heuvelrug.

Wie heeft het baanbrekende idee om de ‘inclusieve doelgroep’ aan het werk te helpen? Diverse ondernemers…

gingen met deze vraag aan de slag na het uitschrijven van de RSD all inclusive challenge. Enkele van hen werden geselecteerd om door te gaan naar finale, geïnspireerd op het televisieformat ‘Dragon’s Den’. Zij kregen de unieke kans om hun idee en investeringsbehoefte te presenteren aan een vakkundige jury, de zogenaamde Dragons. De deelnemers kregen ieder drie minuten de tijd om hun idee te pitchen. De Dragons – bestaande uit VNO NCW vertegenwoordiger Martine Schuijer, Inclusief HR expert Sven Romkes en RSD directeur David van Maanen hebben hen kritisch aan de tand gevoeld over het gepresenteerde idee. Zij bestookten hen met prikkelende en kritische vragen. Nadat alle pitchers de revue gepasseerd waren trok de jury zich terug voor een beraadslaging.

Winnaars

Maar liefst drie initiatieven wisten de Dragons te overtuigen. Met het winnen van de challenge zijn zij een stap dichterbij het realiseren van hun idee. De (samenwerkende) organisaties SBI Formaat, Landgoed Zonheuvel, De Totem en Band op Spanning waren de gelukkigen. De komende periode gaan zij in samenwerking met de RSD aan de slag om de ideeën daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. Daarnaast werden een aantal aanmoedigingsprijzen uitgedeeld aan initiatieven die mogelijk interessant zijn maar nader verkend moeten worden.

Sociaal & innovatief ondernemen

De afgelopen jaren is innovatief en maatschappelijk verantwoord ondernemen voor veel organisaties een steeds belangrijker speerpunt geworden geworden. Om de ruimte voor innovatie te vergroten binnen de lokale arbeidsmarkt heeft de RSD de ‘All inclusive challenge’ uitgeschreven.

 

Foto All Inclusive Challenge