Veel nieuws uit Den Haag: Vereenvoudigingen Participatiewet en Wet banenafspraak — 7 juli 2016

Veel nieuws uit Den Haag: Vereenvoudigingen Participatiewet en Wet banenafspraak

Gemeenten gaan ‘Jongeren buiten beeld’ begeleiden naar school of werk

Gemeenten helpen inmiddels 27.500 jongeren die geen startkwalificatie hebben, geen opleiding volgen, geen werk hebben en geen uitkering ontvangen, op weg naar opleiding of werk. Minister Asscher gaat de Participatiewet zo aanpassen dat ook de groep jongeren van 23 tot 27 jaar die nergens geregistreerd staan, vanaf 2017 door een koppeling van gegevens in beeld komen en hulp kunnen krijgen.

Veel nieuws uit Den Haag: Vereenvoudigingen Participatiewet en Wet banenafspraak —

Veel nieuws uit Den Haag: Vereenvoudigingen Participatiewet en Wet banenafspraak

Gemeenten komen tekort op Werk en Inkomen

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft medio mei een overall rapport uitgebracht over het sociaal domein 2015. Als tegenwicht voor de recente publicaties over gemeenten die geld overhouden op de WMO, komt het SCP tot de conclusie dat gemeenten een half miljard te kort komen op de middelen voor werk en inkomen. Dit is vooral interessant vanuit het perspectief dat veel budgetten in het sociaal domein feitelijk al ontschot zijn, maar dat we er toch per kolom naar blijven kijken. Het rapport is te vinden op http://www.scp.nl/publicaties.

Veel nieuws uit Den Haag: Vereenvoudigingen Participatiewet en Wet banenafspraak —

Veel nieuws uit Den Haag: Vereenvoudigingen Participatiewet en Wet banenafspraak

20 miljoen voor re-integratie mensen met psychiatrische aandoeningen

Staatssecretaris Klijnsma heeft voor de komende vijf jaar 20 miljoen euro beschikbaar gesteld  om mensen met psychiatrische aandoeningen aan het werk te helpen. UWV en GGZ gaan hiervoor de komende jaren intensief samenwerken. De Landelijke Cliëntenraad en het Landelijk platform GGZ doen dat al langer. Die hebben samen voor de klant met psychische problemen een digitale routekaart ontwikkeld die mensen op hun weg naar werk kan ondersteunen. Meer informatie is te vinden op http://www.samenvoordeklant.nl/actueel/nieuws (bijv een website van het ministerie).

 

 

Veel nieuws uit Den Haag: Vereenvoudigingen Participatiewet en Wet banenafspraak —

Veel nieuws uit Den Haag: Vereenvoudigingen Participatiewet en Wet banenafspraak

Proeftuinen voor praktijkroute

Een andere mogelijkheid om de uitvoering van de Participatiewet verder te vereenvoudigen is via de zogenoemde ‘praktijkroute’. Als op de bestaande werkplek wordt vastgesteld dat iemand niet het wettelijk minimumloon kan verdienen, zou dat ook toegang moeten geven tot het doelgroepregister. Om een goed beeld te krijgen van de effecten van deze praktijkroute worden via ‘proeftuinen’ in drie arbeidsmarktregio’s meer gegevens verzameld. In het najaar zijn deze gegevens beschikbaar. Omdat deze vereenvoudiging hoe dan ook wetswijziging vergt, worden de voorbereidingen hiervoor nu alvast in gang gezet om tijdverlies te voorkomen. Meer informatie over de brief over de proeftuinen op www.rijksoverheid.nl/nieuws/actueel.

De meest recente informatie over de Participatiewet is te vinden op:
–  www.rijksoverheid.nl;
www.samenvoordeklant.nl;
–  www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws.

Veel nieuws uit Den Haag: Vereenvoudigingen Participatiewet en Wet banenafspraak —

Veel nieuws uit Den Haag: Vereenvoudigingen Participatiewet en Wet banenafspraak

Op zoek naar werkbare oplossing voor ‘inkopen’

Klijnsma stuurt ook een onderzoeksrapport naar de Tweede Kamer waarin de mogelijkheden worden verkend om werkzaamheden die bedrijven ‘inkopen’ bij een ander bedrijf en die worden uitgevoerd door mensen uit de doelgroep van de banenafspraak, te laten meetellen bij de  inkopende werkgever. Uit dat onderzoek komt naar voren dat dit naar verwachting weliswaar extra banen oplevert maar in de uitvoering complex is. De Werkkamer buigt zich over de vraag of er niet toch een werkbare oplossing is te bedenken.

Veel nieuws uit Den Haag: Vereenvoudigingen Participatiewet en Wet banenafspraak —

Veel nieuws uit Den Haag: Vereenvoudigingen Participatiewet en Wet banenafspraak

Plekken voor beschut werken verplicht

De staatssecretaris wil wettelijk gaan verankeren dat gemeenten per 1 januari 2017 verplicht beschut werk plekken aanbieden. Dat gaat ze doen als uit onderzoek van de Inspectie SZW – dat voor de zomer wordt verwacht – blijkt dat het aantal gerealiseerde beschut werkplekken ver achter blijft bij de verwachtingen. Daarmee is de complicerende herbezettingsvoorwaarde dus niet langer noodzakelijk.

Veel nieuws uit Den Haag: Vereenvoudigingen Participatiewet en Wet banenafspraak —

Veel nieuws uit Den Haag: Vereenvoudigingen Participatiewet en Wet banenafspraak

Detacheringen tellen mee

De extra banen die bedrijven via WSW detacheringen hebben gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking gaan onverkort meetellen voor de banenafspraak. Staatssecretaris Klijnsma heeft eind april hierover een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Na afspraken hierover met de sociale partners, VNG en UWV schort Klijnsma de voorwaarde rond gedetacheerd werk voorlopig op, omdat die in de praktijk negatief blijkt uit te pakken. Het besluit zorgt voor meer duidelijkheid bij werkgevers die op detacheringsbasis werk aanbieden voor mensen uit de sociale werkvoorziening.
De voorwaarde dat detacheringen alleen meetellen als gemeenten er een nieuwe beschut werkplek tegenover stellen, vervalt hierdoor.

Van de projectleider —

Van de projectleider

Het Marktbewerkingsplan 2016 is inmiddels geaccordeerd door de Stuurgroep Participatie, het Tripartite Overleg en de Utrechtse Werktafel. Ook is het onlangs besproken met de regionale Cliëntenraden Utrechtse Werktafel. In het marktbewerkingsplan is de zorg geuit dat de doelstelling banenafspraak bij ongewijzigd beleid naar alle waarschijnlijkheid niet wordt gehaald. Een van de oorzaken is de – nog – beperkte instroom in het doelgroepregister vanuit de Participatiewet. Mede ook omdat door het merendeel van de gemeenten nog hard gewerkt wordt om het eigen bestand goed in beeld te krijgen. Ook staatssecretaris Klijnsma onderkent…

dat de instroom in het doelgroepregister achter blijft bij de verwachtingen en bereidt een wetswijziging voor die ingaat per 1 januari 2017. In haar Kamerbrief van 29 april 2016 worden voorstellen ingediend waarop de gemeenten na de zomer kunnen anticiperen. Ondertussen gaat de meeste aandacht uit naar de ‘praktijkroute’ waarmee in drie arbeidsmarktregio’s wordt geëxperimenteerd. De verwachting is dat de praktijkroute de instroom in de participatiewet substantieel laat toenemen. In het najaar wordt hierover het advies verwacht van de Werkkamer. Om de doelgroep beter in kaart te brengen is de Kandidatenverkenner Banenafspraak geïntroduceerd. De Kandidatenverkenner is een antwoord op de gewijzigde motie van Heerma (maart 2016) om werkgevers rechtstreeks toegang te verschaffen tot profielen van mensen uit de banenafspraak. Het uiteindelijke klantprofiel is tot stand gekomen in samenwerking met vertegenwoordigers van werkgevers, waaronder de AWVN, diverse brancheverenigingen, VNO-NCW, MKB Nederland en gemeenten. Inmiddels is in de Stuurgroep en in het Operationeel Management Team een presentatie gegeven over de Kandidatenverkenner. Onderzocht wordt of de regio wil aanhaken bij dit instrument. Dit vraagt o.a. aansluiting op het systeem van UWV van gemeenten en SW-bedrijven. Ook is door het OMT een aanvalsplan voorgelegd aan de Stuurgroep om het maximale te doen om de doelstelling banenafspraak zo dicht als mogelijk te benaderen. Verder wordt in de Stuurgroep nagedacht over de toekomst van de Utrechtse Werktafel en welke governance daarvoor het meest passend is. Voorstellen daarvoor worden door het Beleidsadvies Team (BAT) de komende maand ingebracht.

Foto convenant Utrechtse Werktafel

Contact — 5 juli 2016

Contact

Stuurgroep

Bas Stam (Utrecht), Rob Esser (WIL Lekstroom), David Van Maanen (Kromme Rijn Heuvelrug), Rene Jansen (Stichtse Vecht), Gerhard ten Hove (Biga Groep), Enrico Sterken en Margot de Geest (UWV), Ronald Drogenbroek (Ferm Werk), Talitha van den Elst (UW), Els Uijting (PAUW), Gerard Olthof (regionaal projectleider Utrechtse Werktafel).

Beleidsadviesteam

Sander Mateman en Regien Leenders (Utrecht), Johanneke Peeters (Kromme Rijn Heuvelrug), Wim ’t Hart (Stichtse Vecht), Rene Teijema (WIL), Ellen Mastenbroek (FermWerk), Nol Kliffen (UWV), Gerard Olthof (regionaal projectleider Utrechtse Werktafel).

Operationeel Management Team

Gerard Olthof (regionaal projectleider Utrechtse Werktafel), Patricia Rath (Utrecht), Niek ter Horst (Utrecht), Mohammed Tahrioui (Utrecht), Hans Diek (Kromme Rijn Heuvelrug), Ronald van Drogenbroek (FermWerk), Aziema Ilahi (Stichtse Vecht), Yvonne Pot (Biga Groep), Gert Jan van den Brink (UWV), Elly van de Ven (WIL), Herman de Jong (PAUW), Harrie Lantinga (UW).

Communicatie/werkgeversdienstverlening

Regien Leenders (Utrecht).

Monitoring

Sander Mateman (Utrecht).

 

Arbeidsfit maken Wajongeren (Kersten-gelden project) —

Arbeidsfit maken Wajongeren (Kersten-gelden project)

Half oktober 2015 zijn UWV en de SW bedrijven Pauw, Biga Groep en UW van start gegaan met het project arbeidsfit maken van Wajongeren, als onderdeel van het sectorplan Midden-Utrecht. Het project wordt deels betaald uit de Kersten-gelden en deels uit UWV-middelen.

Doel van dit project:

  1. 60 mensen met een Wajong indicatie/-uitkering arbeidsfit maken en deze mensen doorplaatsen in groepsdetachering.
  2. Ervaring op te doen, deze te beschrijven, monitoren en zorgen dat het als ‘best practice’ gedeeld kan worden. De opgedane ervaringen kunnen ingezet kunnen worden voor andere doelgroepen binnen de Participatiewet.
  3. Meer plaatsingen realiseren van de doelgroep banenafspraak.

De beoogde looptijd van dit project is een jaar.

Het uiteindelijk doel van het project is het bieden van een arbeidsovereenkomst aan tenminste 50% van de deelnemers bij een van de SW-bedrijven van maximaal 23 maanden.

 Inhoud project

Voor plaatsingsmogelijkheden wordt vooral gekeken naar vacatures binnen de groepsdetacheringen van de SW-bedrijven.

Voor de Wajongeren biedt dit de volgende voordelen:

  • Aanbieden van diverse soorten werk bij reguliere werkgevers in de regio. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van de Wajongeren.
  • Werkgevers waar groepsdetachering plaatsvindt, staan open voor mensen die ondersteuning nodig hebben. De grootte van de groep kan verschillen en Wajongeren staan er niet alleen voor.
  • Op de werkvloer is een vaste werkbegeleider aanwezig.
  • De Wajongere krijgt een vaste jobcoach. De jobcoach zorgt er mede voor dat er een goede ontwikkeling van het werk plaatsvindt. De jobcoach helpt ook bij de voorbereiding op werk na het dienstverband bij een SW-bedrijf.
  • Al werkende kan ontdekt worden wat leuk is, wat goed gaat en kunnen vaardigheden geleerd worden die werkgevers van werknemers verlangen.

Voortgang project half juni 2016

Werving en selectie en intakes

Tot op heden is ervoor gekozen om de werving en voorselectie door de arbeidsdeskundigen van UWV te laten doen, met ondersteuning door de SW-bedrijven. In totaal zijn er tot nu toe 62 kandidaten aangemeld. Gekozen is voor een laagdrempelige aanmelding: vier uur achter elkaar kunnen werken; motivatie (voor werken algemeen); interesse in geboden werkmogelijkheden (waarbij individueel gedurende het traject meer naar wensberoep gekeken kan worden); kunnen staan en lopen; in een groep kunnen werken. Er zijn korte lijnen tussen UWV en SW en de samenwerking wordt als prettig ervaren.

Foto arbeidsmarktregio Utrecht-Midden