Jetta Klijnsma lanceert kandidatenverkenner banenafspraak — 7 december 2016

Jetta Klijnsma lanceert kandidatenverkenner banenafspraak

kandidatenverkenner-banenafspraak

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 18 november 2016 de ‘kandidatenverkenner banenafspraak’ gelanceerd: een databank met profielen van werkzoekende met een arbeidsbeperking.

Met de kandidatenverkenner banenafspraak kunnen werkgevers inzicht krijgen in de doelgroep van de banenafspraak en zoeken naar geschikte kandidaten die bij hun organisatie passen.

De juiste persoon op de juiste plek
De staatssecretaris riep tijdens de officiële introductie de werkgevers op om gebruik te maken van deze nieuwe tool. Zij ziet dat veel ondernemers bereid zijn om mensen met een arbeidsbeperking een kans te geven, maar dat zij ook vaak beren op de weg zien. De kandidatenverkenner banenafspraak helpt bij het vinden van de juiste persoon voor de juiste plek. Bovendien is de mogelijkheid voor de no-riskpolis voor onbepaalde tijd verlengd. De verwachting is dat deze combinatie veel werkgevers overtuigt om een kandidaat met een arbeidsbeperking aan te nemen. Klijnsma: “Met de kandidatenverkenner banenafspraak hebben werkgevers geen excuus meer dat er geen kandidaten te vinden zijn voor hun bedrijf.”

Op weg naar 125.000 banen
De kandidatenverkenner banenafspraak helpt bij aan het realiseren van de 100.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking, waar werkgeversorganisaties in het sociaal akkoord voor hebben getekend. De overheid doet daar nog eens 25.000 banen bovenop. Van wezenlijk belang, zegt Klijnsma. “Want mensen met een arbeidsbeperking willen geen medelijden, ze willen meedoen.”

Doelgericht zoeken
Werkgevers kunnen in de kandidatenverkenner banenafspraak direct en doelgericht zoeken in anonieme profielen. Ze kunnen kandidaten bewaren die passen bij bepaalde voorkeuren, zoals opleiding, werkervaring, sector en de begeleiding die nodig is om een goede werkplek te kunnen bieden. Vervolgens wordt passend contact geregeld via het werkgeversservicepunt.

De kandidatenverkenner is bereikbaar via de UWV site, werkgeversportaal en via Werk.nl waarbij de werkgever een account moet aanvragen.

Nieuws uit Den Haag —

Nieuws uit Den Haag

 

den_haag_skyline

 

 

 

 

 

 

Vanaf 1 januari 2017 verwachten we de volgende vereenvoudigingen in de Participatiewet:

  • Gemeenten kunnen tijdens de eerste zes maanden van een dienstbetrekking een forfaitaire loonkostensubsidie van 50% van het WML inzetten. Er kan al vanaf 5 juli 2016 op de regel worden geanticipeerd.
  • Het wordt mogelijk om loonkostensubsidies in te zetten voor schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en Entree MBO die al zijn gaan werken bij een werkgever. Vanaf 5 juli 2016 kan daarop al worden geanticipeerd.
  • Er komt een geharmoniseerde premiekorting (mobiliteitsbonus) van € 2.000 voor mensen met scholingsbelemmeringen voor maximaal drie jaar.
  • (Ex) leerlingen uit het praktijkonderwijs kunnen zonder beoordeling in het doelgroepregister worden opgenomen.
  • De doelgroep banenafspraak gaat ook gelden voor mensen die niet zonder begeleiding door een job coach het WML kunnen verdienen.
  • De Tweede kamer heeft op 29 november ingestemd met het voorstel gemeenten te verplichten om beschutte werkplekken aan te bieden.
  • De praktijkroute wordt opengesteld als toegang tot het doelgroepregister banenafspraak. Hierdoor kunnen mensen met een vastgestelde loonwaarde beneden het WML zonder beoordeling in het doelgroepregister worden opgenomen. De Tweede Kamer heeft op 29 november ook met dit wetsvoorstel ingestemd.
Raadsinformatieavond ‘Goede voorbeelden uit de regio —

Raadsinformatieavond ‘Goede voorbeelden uit de regio

Tijdens de raadsinformatieavond ‘Goede voorbeelden uit de regio’ van 26 oktober zijn de cijfers over de banenafspraak en een aantal praktijkvoorbeelden uit de regio aan raadsleden gepresenteerd. De voorbeelden werden in afzonderlijke workshops toegelicht. Daarmee kregen we een kijkje in de keuken van de regio hoe collega’s invulling geven aan de banenafspraak.

Workshop 1: Doelgroep centraal
Bij de SW-bedrijven PAUW, Ferm Werk, UW of Biga Groep worden mensen met een verminderd arbeidsvermogen via een intensieve groepsbegeleiding toegeleid naar een aangepaste baan. De groepsgewijze aanpak van de pilot ‘Werk maken van de banenafspraak’ scoort hierbij goed. Dat is o.a. zichtbaar door het slagingspercentage van 40 procent aan ‘duurzame uitstroom’. De pilot zoals deze aanvankelijk is opgezet, is inmiddels de reguliere werkwijze in onze regio. Klik hier om de film van BigaGroep te bekijken.

Workshop 2: Sociale innovatie en nieuwe allianties
Het project ‘Lucht geeft werk’ is een voorbeeld van een nieuwe samenwerkingsvorm tussen gemeenten, lokale werkgevers en onderwijspartners in de regio Kromme Rijn Heuvelrug. In dit project gaan winst voor het milieu, de werkgelegenheid en de portemonnee hand in hand. Een ander voor beeld is het project ‘Mise en Place’, dat werkzoekenden een opleidingstraject op maat en de mogelijkheid biedt om door te stromen naar een baan bij een lokale werkgever.

 Workshop 3: Ervaringen van de accountmanagers
Hoe gaan bedrijfsadviseurs vanuit het WerkgeversServicepunt te werk? De WIL liet een mooi voorbeeld zien en zoomde in op een succesvoorbeeld uit Stichtse Vecht. De samenwerking met de werkgever/het stagebedrijf, de VSO school en de adviseur van Stichtse Vecht staan centraal bij de ondersteuning en plaatsing van jongeren met leerproblemen en een achterstand tot de arbeidsmarkt. Het was mooi om te horen welke goede resultaten er worden behaald door te werken met één regiehouder bij de gemeente (WMO/Participatiewet) die snel schakelt tussen de ouders en leerling, de school en de werkgever/het stagebedrijf (Groendiensten Reinaerde). Meer informatie de website van Groendiensten Reinaerde.

Praktijkroute brengt doelgroep banenafspraak sneller in beeld —

Praktijkroute brengt doelgroep banenafspraak sneller in beeld

Om voor het doelgroepregister, en dus een banenafspraak-baan, in aanmerking te komen is een indicatie nodig. Momenteel bepaalt de keuring bij het UWV of iemand in aanmerking komt voor het doelgroepregister. De Praktijkroute, waarbij loonwaarde op de werkvloer wordt gemeten, is een praktisch alternatief wat ook toegang geeft tot het doelgroepregister.

In de praktijk blijken soms mensen met een lage loonwaarde toch niet door het UWV geïndiceerd te worden voor het doelgroepregister. Bijvoorbeeld omdat theorie en praktijk niet volledig op elkaar aansluiten. De Praktijkroute brengt de praktijk in beeld, en is daarmee een verkorte route om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor het doelgroepregister.

Hoe werkt de Praktijkroute?
Een kandidaat uit de Participatiewet wordt geplaatst in een werkomgeving, bijvoorbeeld in het SW-bedrijf. Op de werkvloer wordt via een gecertificeerde methodiek de loonwaarde gemeten. Deze door het SW-bedrijf vastgestelde lage loonwaarde verschaft ook toegang tot het doelgroepregister. Onderzoek door Panteia in drie proefregio’s toonde aan dat loonwaarde-meting op de werkplek ook een goede manier is om vast te stellen of iemand tot de doelgroep van de banenafspraak behoort. Hierdoor maken deze mensen meer kans op een garantiebaan.

Eind oktober meldde staatssecretaris Klijnsma aan de Kamer dat zij de Praktijkroute definitief gaat invoeren en heeft inmiddels ook het wetsvoorstel daartoe ingediend. De verwachting is dat met de invoering van de praktijkroute meer mensen in het doelgroepregister opgenomen worden waardoor de banenafspraak sneller gerealiseerd kan worden.

 

 

 

 

Raja Boes en Willem van Remmerden over de UW training functiecreatie —

Raja Boes en Willem van Remmerden over de UW training functiecreatie

Raja Boes:

“In onze contacten met werkgevers bemerken we groeiende vraag naar advisering over de inzet van doelgroepen. Dat is vanzelfsprekend op zichzelf een bemoedigend gegeven! Anderzijds werd zo wel helder dat er naast het geijkte instrumentarium behoefte is aan alternatieve strategieën om die inzet in toenemende mate mogelijk te maken.

De training Functiecreatie heeft ons die alternatieven in ieder geval geschetst. Op dag een was er tijd voor ons eigen verhaal, de theoretische achtergrond en praktijkoefeningen. Tijdens de tweede dag werd ingezoomd op de quick scan en was er opnieuw ruimte voor oefening. Al met al een druk en zeer leerzaam programma, doorspekt met aansprekende voorbeelden uit de praktijk. De trainers hebben ons met veel flair meegenomen in deze omslag naar aanbodgericht denken. We zijn uiteindelijk uit elkaar gegaan met de opdracht om in kleine groepen een quickscan uit te voeren bij een reële opdrachtgever. Op de terugkomdag zullen deze besproken worden.

Een regelrechte aanrader!”

Willem van Remmerden:

“Intensief, ander manier van bij werkgevers binnen stappen! Niet vanuit de aanbodkant maar vanuit de vraagkant. We kregen handreikingen om gesprekken aan te gaan met werkgevers en om in die gesprekken in te zoemen op functies en werkprocessen. Ook veel praktische oefen opdrachten tijdens de training. Met als doel om te filteren of er bij hoger opgeleide functies (vanaf MBO+) elementaire taken zijn (dat zijn taken die door ongeschoolde medewerkers gedaan kunnen worden) en om van deze taken een nieuwe functie te creëren met een positief businessmodel als resultaat. In deze cursus leren we om op deze wijze bij werkgevers aan tafel te zitten, leren we een quickscan te maken (uitgebreid onderzoek bij werkgever op de werkvloer), dit te vertalen in een uitgebreide bedrijfsanalyse (rapport) inclusief een business model (financieel aantoonbaar maken dat er ‘winst’ in zit). Als huiswerkopdracht moeten we nu in groepen een quickscan bij een werkgever gaan verrichten en daarvan een bedrijfsanalyse schrijven inclusief een business model. Optioneel is om dit na afloop van deze training ook op individuele basis te gaan doen en dan gecertificeerd te worden. We hebben ook veel voorbeelden gezien en gehoord over succesvolle functiecreatie projecten.”

 

Regionale training functiecreatie door SBCM —

Regionale training functiecreatie door SBCM

functiecreatie-2            functiecreatie-3

Vanuit diverse organisaties in de arbeidsmarktregio werken accountmanagers om mensen zo goed en duurzaam mogelijk te bemiddelen naar werk. Om te zorgen dat iedereen over dezelfde kennis en expertise beschikt en met hetzelfde verhaal met werkgevers in gesprek gaat werd de training Functiecreatie georganiseerd. Zestien accountmanagers, vanuit de gehele regio, volgen deze 4-daagse training.

Functiecreatie
Functiecreatie houdt in dat je, samen met de werkgever, elementaire taken vanuit bestaande werkprocessen samenvoegt tot een nieuwe functie. Deze nieuw gecreëerde functie past qua niveau op het gemiddelde niveau van iemand uit de doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij functiecreatie ga je vraag-gericht te werk (i.p.v. aanbod-gericht). Kortom, het vergt een andere manier van denken.

Aan de hand van vragen en een quick scan wordt een business-case opgesteld. Hieruit volgen de efficiency, kostenbesparing en MVO-voordelen voor werkgevers, wat de besluitvorming om iemand vanuit de doelgroep aan te trekken onderbouwt.

De training
De 4-daagse training wordt georganiseerd door SBCM (landelijke arbeids- en ontwikkelorganisatie) en vindt plaats bij PAUW Bedrijven. De eerste twee dagen zijn inmiddels achter de rug (9 en 10 november). Er volgen nog 2 dagen in februari en maart. In de tussenperiode wordt in groepen gewerkt aan een praktijkopdracht waarbij een arbeidsanalyse wordt uitgevoerd bij een werkgever.

‘Door de training in regionaal verband te organiseren stem je af met collega’s in de regio en neem je cases met elkaar door. Je leert ván en mét elkaar. Uiteindelijk beschikt iedereen over dezelfde kennis en instrumenten die we toepassen in het gesprek met de werkgevers. Dat is de grote meerwaarde van deze training.’ (Dave Zuiderduin – werkgeversadviseur bij PAUW Bedrijven).

functiecreatie-1

 

Meer dan 500 werkgevers en werkzoekenden op ‘Onbeperkt aan het Werk’ —

Meer dan 500 werkgevers en werkzoekenden op ‘Onbeperkt aan het Werk’

event-22-november-1     event-22-november-2

De inclusieve arbeidsmarkt met stip op 1!

Dinsdag 22 november vond in het FC Utrecht stadion Galgenwaard het Onbeperkt aan het Werk event plaats. Alleen talent telt! en Onbeperkt aan de Slag organiseerden een grootse, rondreizende banenestafette, waar werkgevers en werknemers met een arbeidsbeperking elkaar ontmoetten.

De dag begon met een CEO ontbijt bij de RABO bank. Top ondernemers gingen met elkaar in gesprek over hun rol bij het realiseren van de banenafspraak. Daarna volgde een grootse Meet & Greet. Ruim 400 werkzoekenden bezochten de 80 werkgevers die aanwezig waren! Speciale aandacht was er voor de ruim 100 jongeren uit het Praktijk Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Ondernemers challenge
De mogelijkheden voor (startende) ondernemers met een beperking werden vergroot door een speciale ondernemers challenge. Zes ondernemers pitchten hun idee of investeringsbehoefte aan een zeer deskundige jury. Deze bestond uit:

– Mirjam de Graaff, voorzitter Bart de Graaff Foundation

– Aart van der Gaag, commissaris ‘Op naar de 100.000 banen’ van VNO-NCW.

– David van Maanen, directeur Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug

– Hans-Willem Croll, projectmanager Rabobank Nederland.

Maar liefst vijf pitches wisten de jury te overtuigen en kwamen een stap dichterbij de realisering van hun business idee.

Jetta Klijnsma is trots op regio Utrecht
Tijdens de feestelijke afsluiting van de dag zette staatssecretaris Jetta Klijnsma werkgevers en werknemers die onlangs bij hen in dienst traden in het zonnetje. Zij prees de regio Utrecht voor de wijze waarop wij samen optrekken in het realiseren van een arbeidsmarkt waarin iedereen meedoet. Want “De inclusieve arbeidsmarkt staat met stip op 1”, aldus de staatssecretaris. Alle werknemers werden verrast met een speciale FC-Utrecht bal!

Den Haag neemt ‘stokje’ over
Met een symbolische pass van dé speciale bal van de banenestafette, droeg wethouder Victor Everhardt het stokje over aan gemeente Den Haag. Martin Andriessen directeur Dienst sociale zaken van de gemeente den Haag hoopt op net zo’n succes als in Utrecht. Everhardt: “Mijn belangrijkste advies: werk samen in de regio! Alleen dan ben je in staat het resultaat van Utrecht te evenaren.”

event-22-november-3

Veel nieuws uit Den Haag: Vereenvoudigingen Participatiewet en Wet banenafspraak — 7 juli 2016

Veel nieuws uit Den Haag: Vereenvoudigingen Participatiewet en Wet banenafspraak

Gemeenten gaan ‘Jongeren buiten beeld’ begeleiden naar school of werk

Gemeenten helpen inmiddels 27.500 jongeren die geen startkwalificatie hebben, geen opleiding volgen, geen werk hebben en geen uitkering ontvangen, op weg naar opleiding of werk. Minister Asscher gaat de Participatiewet zo aanpassen dat ook de groep jongeren van 23 tot 27 jaar die nergens geregistreerd staan, vanaf 2017 door een koppeling van gegevens in beeld komen en hulp kunnen krijgen.

Veel nieuws uit Den Haag: Vereenvoudigingen Participatiewet en Wet banenafspraak —

Veel nieuws uit Den Haag: Vereenvoudigingen Participatiewet en Wet banenafspraak

Gemeenten komen tekort op Werk en Inkomen

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft medio mei een overall rapport uitgebracht over het sociaal domein 2015. Als tegenwicht voor de recente publicaties over gemeenten die geld overhouden op de WMO, komt het SCP tot de conclusie dat gemeenten een half miljard te kort komen op de middelen voor werk en inkomen. Dit is vooral interessant vanuit het perspectief dat veel budgetten in het sociaal domein feitelijk al ontschot zijn, maar dat we er toch per kolom naar blijven kijken. Het rapport is te vinden op http://www.scp.nl/publicaties.

Veel nieuws uit Den Haag: Vereenvoudigingen Participatiewet en Wet banenafspraak —

Veel nieuws uit Den Haag: Vereenvoudigingen Participatiewet en Wet banenafspraak

20 miljoen voor re-integratie mensen met psychiatrische aandoeningen

Staatssecretaris Klijnsma heeft voor de komende vijf jaar 20 miljoen euro beschikbaar gesteld  om mensen met psychiatrische aandoeningen aan het werk te helpen. UWV en GGZ gaan hiervoor de komende jaren intensief samenwerken. De Landelijke Cliëntenraad en het Landelijk platform GGZ doen dat al langer. Die hebben samen voor de klant met psychische problemen een digitale routekaart ontwikkeld die mensen op hun weg naar werk kan ondersteunen. Meer informatie is te vinden op http://www.samenvoordeklant.nl/actueel/nieuws (bijv een website van het ministerie).